您好 欢迎光临麦林文学网

更新时间:2019-09-18 字数:228

shi jian wan wu you sheng jiu bi ran hui you si zhe shi zi 世间万物,有 生 就必然会有死,这是自 ran guT IU dan mian dui qin ren de If shi ren men hai shi hui bei 然规律。但面对亲人的离世,人们还是会倍 gan shang xin gu ren zao si zi zhT chO jiu biao da le zhe zhong 感 伤 心。古人造“死''字之初就表达了这 种
qfng gan si de di yT zhong jia gu wen zi xfng zuo bian shi
桔•感。"死"的第一种甲骨文字形,左边是
yi ge gui zhe de di chuf zhe tou de ren you bian shi yi ge biao shi
一个跪着的低垂着头的人,右边是一个表示
shi gu yi hai de fu hao biao shi diao ji si zhe zai di er zhong
尸骨遗骸的符号,表示吊祭死者。在第二种
zi xfng zhong dai biao shi gu yi hai de fu hao yi dao le zuo bian
字形 中,代表尸骨遗骸的符号移到了左边,
you bian shi yi ge zhan zhe de ren liang zhong tu xfng hui yi wei ren
右边是一个站着的人,两 种 图形会意为人
de xfng tT yu hun pd fen If ji sheng ming zhong zhT jin wen ji
的形体与魂魄分离,即 生 命 终止。金文及眼"中表示“不灵活、呆板"、在“哭死过去"
zhong biao shi shi qu zhT jue zai ai si ta le zhong biao shi 中表示“失去知觉''、在“爱死他了"中 表示 ji shen deng
“极、甚"等。

上一章 返回目录
给本书评论| 我要订阅| 加入书架| 投星星票| 返回书页| 返回目录

合作伙伴